دفتر مرکزی:  02188008451     02188028191 

منشور اخلاقی هلدینگ

«بأسمه تعالی»
منشور اخلاقی (مرامنامه)هلدینگ اقتصاد گستران پایدار
هلدینگ اقتصاد گستران پایدار ، یک تشکل اقتصادی غیر دولتی ،غیر سیاسی و انتفاعی که بر پایه اعتمادی که افکار عمومی و دانشگاهیان و کارآفرینان و نخبگان جامعه اقتصادی ایران و صاحبان صنایع و تولیدکنندگان به آن دارند، استوار شده است. این اعتماد ناشی از شفافیت ، درستکاری ، سلامت و حسن شهرتی است که مدیران و صاحبان صنایع عضو همواره به آن اعتقاد داشته و به آن پایبندند. هدف اصلی هلدینگ اقتصاد گستران پایدار بر اساس اصول و مدل توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی . رویکرد صادراتی داشته و همواره با هدف توسعه صادرات به رونق صنایع و به تبع آن به ایجاد اشتغال پایدار می اندیشد. لذا حفظ و توسعه صادرات و بازار های هدف صادراتی و توسعه فروش داخلی در چهارچوب عرق ملی ،اخلاق اجتماعی و فعالیت های اقتصاد محور بوده و در جهت رسیدن به این اهداف کار گروههای تخصصی با توجه به ضرورت ها و نیازها تشکیل خواهد شد و مدیران واعضا، آن را به عنوان اصل ریشه ای پذیرفته و با آن پای بند خواهند بود ¬.
هلدینگ اقتصاد گستران پایدار در عین غیر دولتی بودن عند اللزوم از اعتبارات و کمک های دولتی و عمومی برای بسط و گسترش اهداف خود از جمله: سازمان توسعه تجارت، بانک ها و موسسات مالی و صندوق های ضمانت و سرمایه گذاری استفاده خواهد.
اصل یک: اصل قانونمندی و انضباط
اعضاء خود را پایبند به قوانین موضوعه کشور و احترام به اصول مذهبی و ایرانی جامعه میدانند.
اعضاء علاوه بر رعایت قوانین حاکم بر هلدینگ ،خود را ملزم بر اجرای دقیق این قوانین و سیاست¬ها و دستورالعمل¬های هلدینگ اقتصاد گستران پایدار و کار گروههای مربوطه می دانند
هریک از اعضاء متعهد به رعایت حقوق سایر اعضاء و احترام به استادان و پیشکسوتان هلدینگ اقتصادی و پرهیز از هر گونه تنش و برهم¬ زدن آرامش در این جمع صمیمی و نو آفرینانه و کار آفرینانه هستند. تا بر حسن شهرت اعضاء و مدیران هلدینگ روز به روز افزوده شود.
اعضاء متعهد به رعایت کسب در آمدهای مشروع ،شفاف و منصفانه با تاکید بر قالب های شناخته شده صنفی، قانونی و اقتصادی می باشند
اعضاء متعهد به تلاش برای بهره برداری از علوم، فنون، مهارت ها و تجهیزات نو و روزآمد در تولیدات خود و شیوه های بازاریابی و فروش هستند
اعضاء خود را متعهد به ایجاد تعامل مفید و موثر بین بخش های اقتصادی کشور و با مردم، با تکیه بر حمایت و دفاع از تولید ملی و توسعه صادرات میدانند.
اصل دوم: رفتار غیر تبعیض ¬آمیز
هلدینگ اقتصاد گستران پایدار هرگونه رفتار تبعیض¬ آمیز مبنی بر جنس، قوم، نژاد، فرهنگ، مذهب و سیاست را مردود می¬داند؛ و به انتقادات و انتظارات همه صاحبان فکر احترام می¬گذارد.
اصل سه: محرمانه¬ بودن تمام طرح (ایده)های مطرح¬ شده در هلدینگ و کار گروههای آن، از ایده تا تجاری¬ سازی (کارآفرینی)
برای حفظ اعتماد اعضای هلدینگ و حمایت از ایشان به ویژه در پروژه¬های خاص، این هلدینگ طبق قوانین موضوعه کشور و منطبق بر مقررات و ضوابط داخلی هلدینگ عمل می¬کند و سعی و اهتمام لازم را به عمل می¬آورد تا اطلاعات به گونه ¬ای نگهداری ¬شود که فقط برای آن دسته از مدیران ارشد هلدینگ قابل دسترسی باشد که نیاز به همکاری برای مشاوره دارند. مدیران هلدینگ با نهادهای قانونی ذی¬صلاح که طبق مقررات مجاز به کسب اطلاعات هستند همکاری لازم رابه عمل می¬آورند.
اصل چهار: اطلاع¬ رسانی به اعضاء
مدیران هلدینگ از طریق ارائه اطلاعات صحیح، کامل و روزآمد، آن دسته از اطلاعاتی را که برای تصمیم گیری اعضای هلدینگ مورد نیاز است، در اختیار آن¬ها می¬گذارند؛ البته به صورت مشـروط و طبق ضوابط و مقررات مربوط و به افرادی که مجاز به آگاهی از آن¬ها باشند. در مواردی که دریافت اطلاعات غیر مجاز مورد درخواست اعضای هلدینگ باشد، با پوزش از آن¬ها، مراتب غیرمجازبودن ارائه اطلاعات را به ایشان اعلام گردد. نوع اطلاعات و مشورتی که به اعضا داده می¬شود، متناسب با نوع فعالیت و ارتباط آنها با هلدینگ خواهد بود.
اصل پنج: مدیریت انتقاد و شکایت و پیشنهادها
هلدینگ اقتصاد گستران پایدار همه شکایت¬ها و انتقادات و پیشنهادهای اعضا و مخاطبان را با رعایت حقوق و منافع آنان و براساس قانون و مقررات و دستورالعمل¬ های هلدینگ به سرعت رسیدگی می¬کند و نتایج بررسی¬ ها را به اطلاع آنان می¬رساند.
اصل شش: خط مشی هلدینگ در قبال اعضاء
هلدینگ اقتصاد گستران پایدار همه اعضای خود را شایسته دریافت منافع و نتایج حاصل از تلاش¬های فکری و اقتصادی (چه مادی و چه معنوی) می¬داند و همیشه حق الویت و مشارکت در طرح¬ها و پروژه ها ، حضور مستمر و فیزیکی در بازار های هدف و همایش ها و سمینارها نمایشگاههای تخصصی و … با اعضای فعال هلدینگ خواهد بود.
هلدینگ تنوع و تعدد اعضای خود را ارج می نهد و در این راستا خود را موظف می داند که با رعایت شرط برابری و عدالت، از هیچ عضو و یا موضوع کاری خاص جانبداری ننماید.
اصل هفت: گزارش¬ دهی
هلدینگ اقتصاد گستران پایدار خود را ملزم می¬داند گزارش¬ها و تصمیمات کار گروه¬ها و جلسات عمومی خود را به صورت کامل، صحیح، شفاف و قابل استفاده به موقع از طریق وب سایت به نشانیEGPHOLDING.COM یا از طریق شبکه های پیام رسان به اطلاع اعضا می رساند.
اصل هشت: پاسخ¬گویی به نهادهای نظارتی
هلدینگ اقتصاد گستران پایدار خود را به کلیه تعهدات حرفه¬ای و پاسخ¬گویی صادقانه و صریح و توام با احترام به نهادهای نظارتی رسمی کشورایران متعهد و ملزم می¬داند.
اصل نهم: انواع عضویت در هلدینگ
1-عضو عادی : شرکت های دارای توانائی تولید محصولات متناسب با بازارهای هدف که نسبت به بازار های هدف شناختی نداشته و آمادگی عرضه کالا در بازارهای هدف توسط مراکز و طرف های تجاری هلدینگ را دارند.
2-عضوVIP : شرکت ها و مدیران شرکت های دارای توانائی صادراتی در بازارهای هدف که آمادگی اسپانسری در نمایشگاهها و مراکز عرضه محصولات هلدینگ در بازار هدف بوده و اعتبار نقدی و کالایی بالائی برای هلدینگ در بازار های هدف قرارمیدهند.
اصل دهم: شرایط عضویت
اعضاء با در نظر گرفتن توانائی تولید کالا و خدمات کیفیت محصولات تولیدی ،جاذبه های بصری محصولات تولیدی و رقابت پذیر بودن کالای تولیدی در بازار های هدف و با موافقت هیأت شورای سیاست گذاری به عضویت در بنیاد در آمده و ملزم می باشند، ضمن قبول اصول مندرج در مرامنامه و نیز اجرای دقیق مقررات هلدینگ ، جهت دست یافتن هر چه بهتر به اهداف هلدینگ اقتصاد گستران پایدار ماهیانه یا سالیانه مبلغی را که هر ساله توسط هیات امناء تعیین میگردد به عنوان حق عضویت به هلدینگ پرداخت نمایند و هلدینگ موظف است در قبال دریافت این مبالغ رسید آن را به اعضا تحویل دهد.
اصل یازدهم: خاتمه عضویت
عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
1-تقاضای کتبی عضو مبنی بر خاتمه فعالیت
2-تخلف از مقررات و مرامنامه هلدینگ توسط عضو پس از بررسی در شورای عالی سیاست گذاری و تصویب خروج عضو از هلدینگ.
3-اعلام محاربه و یا مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران توسط عضو با تصویب شورای عالی سیاست گذاری و یا محکومیت در یکی از محاکم قضایی و دادگاه های انقلاب و کیفری با بررسی و تصویب در شورای عالی سیاست گذاری و راهبردی.
این مرامنامه در 11 اصل تهیه و تنظیم گردیده و در تاریخ 25/6/1398 به تصویب شورای عالی سیاست گذاری و راهبردی رسیده است. شورای عالی سیاستگذاری و راهبری

                       الیک پارت
 شرکت آراد رعد کیمیا  شرکت کیمیا انرژی آسیا  شرکت صنایع غذایی طیلا  شرکت فراورده های نفتی طیلا  صنایع غذایی آلوم  مجتمع کک طبس الیک پارت

  • ایران.تهران. امیر آباد شمالی. نبش کوچه دوم (نبش خیابان شهید کاظمیان) پلاک شماره 1839 طبقه 3واحد 24
  • 02188008451
  • 02188028191
  • info@egpholding.com