دفتر مرکزی:  02188008451     02188028191 

اهداف

اهداف و شرح وظایف مدیریت ها
اهداف :
هدف از ایجاد هلدینگ اقتصاد گستران پایدار توسعه هم گرائی ، هم افزایی ، تعامل و تعاطی و در جهت حضور در بازارهای هدف ،تسلط و فراگیر نمودن حضور در بازارهای هدف ، کشف و توسعه بازارهای جدید و هدف ، ثروت آفرینی ، ارائه کالا ها و خدمات متنوع ، کارآمد ،کیفی ، راهبردی ، نوین و ایجاد رضایت مندی در بین مشتری ها و مصرف کنند گان در بازارهای هدف ، در قالب کار گروهی و تشکیلاتی به منظور افزایش توانمندیهای تجاری ، اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران در کشور های پیرامونی و بازارهای هدف از جمله : CIS و حوزه قفقاز ، میدل ایست ، اوراسیا , عراق ، افغانستان ,ترکیه پاکستان و هند بخصوص جنوب غرب آسیا خواهد بود . که به منظور حمایت های صادراتی و توسعه بازارهای فروش در خارج و بعضا" در داخل کشور ، شرکت های تولیدی و صادرکنندگان عضو در 5 کار گروه تخصصی ساماندهی میشوند که عبارتند از : 1- صنعت و ساختمان 2- فرآورده های نفتی و پتروشیمی 3- صنایع شیمیائی و شوینده ها 4- صنایع غذائی و محصولات کشاورزی 5- فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی هلدینگ در این راستا حمایت هایی از جمله: مشاوره ،بازاریابی ،کار گزاری ، فروش و توسعه فروش و برگزاری نمایشگاههای تخصصی در بازارهای صادراتی هدف و توسعه فروش داخلی ،افزایش پتانسیل های شرکت های عضو ،در زمینه های فنی ،مالی ، منابع انسانی، افزایش سرمایه و توسعه فن آوری های روز آمد و نوین را بنا به شرایط و موقعیت های زمانی ،مکانی و قابلیت های اعضاء خواهد نمود .

شرح وظایف ،ساختار و تشکیلات هلدینگ

1-هیئت مدیره شرکت اقتصاد گستران پایدار
اعضاء هیئت مدیره از بین سهامداران برای مدت 2 سال انتخاب میشوند و موظف به اجرائ وظایف خود متناسب با اساسنامه و مرامنامه هلدینگ میباشند. هیئت مدیره حافظ مرامنامه واساسنامه و اعتبار هلدینگ است.
2- دفتر نظارت ، بازرسی و حسابرسی :
این دفتر از سوی هیئت مدیره انتخاب شده و به کلیه امور نظارتی و بازرسی و حسابرسی هلدینگ میپردازد. و گزارش های دوره ای و موردی خود را به ریاست هیئت مدیره ارائه میناید.
3-مدیر عامل
مدیر عامل فردی توانمند و دارای ویژگیهای منحصر بفرد ، اقتصادی ، اجرائی و فنی است که از بین اعضاء هیئت مدیره و یا سهامداران و یا از خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران (خارج از شرکت ) برای مدت 2 سال انتخاب میگردد.و موظف به انجام وظایف خود متناسب با اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره را اجرا خواهد نمود.
4-بازرس
بازرس یا بازرسان مدیرعامل به منظور نظارت و بازرسی از روند اجرائی هلدینگ تشکیل شده وگزارش های
هریک از بازرسان متناسب با شرح و ظایف خود موظف به انجام ماموریت های محوله به مدیر عامل ارائه میگردد.
5-دفتر مطالعات ،پژوهش و توسعه بازارهای هدف
دفتر مطالعات ،پژوهش و توسعه بازارهای هدف موظف به رصد اطلاعات و توسعه بازار ها بوده و به اعضائ هیئت مدیره ، مدیر عامل و معاونت ها و کارگروه ها وظیقه اطلاع رسانی به موقع بازار های هدف صادراتی به منظور کشف و تسلط بر بازارها را خواهد داشت .
6-گروه های مشاورین :
به منظور کمک ، مساعدت و تامین نیازهای مشورتی شرکت های عضو و فعال ، در زمینه های مختلف گروه های مشاوین امین در هلدینگ ایجاد شده که شرکت ها میتوانند با مراجعه و یا برقراری ارتباط با آنان خدمات متنوع مشاوره ای دریافت کنند . این گروه ها عبارتند از : 1- گروه مشاوران حقوقی 2- گروه مشاوران اقتصادی 3- گروه مشاوران مالی ،بانکی و بیمه ای 4- گروه مشاوران فنی ،اجرائی و ساخت

7-معاون اجرائی
وظیفه معاون اجرائی توسط هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین شده و نظارت بر واحدهای اجرائی مانند
روابط عمومی و اموررسانه ها , فنی و انقور ماتیک ،امورحقوقی و قرارداد ها و اموربین الملل بعهده خواهد داشت.
8-معاونت مالی و اداری:
وظیفه انجام امور مالی و اداری و نظارت بر واحد های مالی و حسابداری ، تامین نیرو و توسعه منابع انسانی ، اموال و تدارکات ،اموراداری و دبیرخانه و خدمات خواهد بود .بودجه بندی وبرنامه ریزی منابع و مصارف نیز به عهده این معاونت میباشد.
9-معاون بازاریابی و توسعه فروش
این معاونت وظیفه اقدامات بازاریابی و توسعه فروش محصولات هلدینگ را بعهده داشته و واحد ها و شرکت های تولیدی عضو که توان و یا شرایط حضور مستقیم در بازارهای هدف را ندارند توسط این معاونت کالاهای خود را در بازارهای هدف بفروش میرسانند . این معاونت موظف به ارزیابی و بازاریابی کالا های اعضاء هلدینگ در بازارهای خارجی و داخلی میباشد.
10-شورای راهبردی وسیاست گذاری :
این شورا وظیفه سیاست گذاری و تعیین استراتژ یهای راهبردی کارگروه ها در بازارهای هدف را داشته و به منظور تدام و پایداری در حضور قدرتمند و مداوم و اثر گذار در بازارهای هدف سیاست های لازم را با برگزاری جلسات دوره ای و براساس گزارش های دفتر مطالعات ، پژوهش و توسعه کمی و کیفی در بازارهای هدف ترسیم نموده و برای صیانت از تصمیمات و سیاست های خود راهکارهای عملی نیز تدوین و نظارت خواهد کرد . اعضا شورا عبارتند از 3 نفر از عضو هیئت مدیره که با پیشنهاد و مدیر عامل 1نفر از اساتید و افراد زبده در سطح ملی یا منطقه ای که براساس انتخاب هیئت مدیره . 1 نفر از کارآفرینان و صاحبان صنایع برتر 5 نفر دبیران کارگروه ها خواهند بود شورای سیاست گذاری جلسات ماهانه ومنظم داشته و در صورت نیاز جلسات فوق العاده نیز بنا به تشخیص هیئت رئیسه شورای سیاست گذاری خواهد داشت
صیانت از اهداف تشکیل کارگروه ها از وظایف دیگر شورای راهبردی و تصویب عضویت عضو جدید نیز میباشد .
تصویب نهائی عضویت عضو جدید بعد از تصویب نهائی در هیئت مدیره هلدینگ و ابلاغ مدیر عامل خواهد بود.
شورای راهبردی اشخاص حقیقی و حقوقیی را به عضویت میپذیرد که اولا": در خواست کننده ،شرایط عضویت را پذیرفته باشد . دوما":به خدمات و تولید و توانمندی های درخواست کننده نیاز باشد . سوما": مرامنامه و شرایط عضویت را پذیرفته و به آن پاینبند باشد. چهارما":حق عضویت خود را پرداخت کرده باشد .
1/10-اعضاءعالی سیاست گذاری و راهبردی:
3نفراعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل (به عنوان عضو ثابت ) 1نفر از اساتید برجسته(با انتخاب هیئت مدیره )، 1 نفر از کار آفرینان برجسته(با انتخاب هیئت مدیره ) و 5 نفر دبیران کارگروه ها جمعا 10 نفر از مدیران یا دبیران کار گروه ها بصورت دوره ای انتحاب میشوند.
2/10-انواع عضویت :
در هلدینگ اقتصاد گستران پایدار دوگونه عضویت تعریف شده است : 1-عضو رسمی 2-عضو ناظر
1-عضو رسمی : عضوی است باید تمام شرایط مندرج در ضوابط عضویت را دارا بوده و متعهد به اجراء ضوابط باشد . عضو رسمی باید رای تمام اعضاء شورای راهبردی را اخذ نماید . عضو رسمی باید رای تمام اعضاء هیئت مدیره را اخذ نماید.
2-عضو ناظر : عضوی که بیش از 50 درصد رای اعضاء شورای راهبردی را خذ نماید و 70 درصد رای اعضاء هیئت مدیره را اخذ نموده باشد و برای مدت 6 ماه عضو ناظر ، بدون داشتن حق رای خواهد بود . ممکن است بر اساس تصویب شورای راهبردی و یا هیئت مدیره یک الی 2 دوره دیگر عضویت عضو ناظر تمدید گردد.
11-ساختار کار گروه ها :
اعضائ کارگروه ها همان اعضاء ، مدیران و نمایندگان شرکت های تولیدی عضو میباشند . که جلسات منظم ماهانه خواهند داشت . اعضاء کارگروه ها از بین خود یک نفر را بعنوان دبیر انتخاب نموده و دبیر موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و مصوبات کارگروه ها خواهد بود. هر هضو میتواند در یک کارگروه عضویت داشته باشد . و بنا به موضوعات فعالیت خود که در اساسنامه دارد ، عضو دو کارگروه و باشد ، در یک کارگروه عضویت اصلی خواهد داشت و در کارگروه دیگر عضو غیر موظف بوده و بدون حق رای و صرفا عضو ناظر خواهد بود.
1-کار گروه صنعت و ساختمان
2-کار گروه نفت ،گاز و پتروشیمی
3-کار گروه صنایع شیمیائی و شوینده ها
4-کار گروه مواد غذائی و محصولات کشاورزی
5-کار گروه فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
12-دبیر ان کارگروه ها:
از بین اعضاء کار گروه ها فردی بعنوان دبیر انتخاب میگردد. دبیر باید دارای سابقه اجرائی و تولیدی بوده و توان اداره کار گروه و برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات و ایجاد هماهنگی باسایر اعضاء و تعامل لازم و مناسب با شورای عالی سیاست گذاری و راهبردی و هیئت مدیره هلدینگ ثرا دارا باشد. بعد از انتخاب دبیر در جلسات کار گروه، صلاحیت دبیر باید ابتدا توسط شورای سیاست گذاری تایید و سپس توسط هیئت مدیره تصویب شود ، سپس توسط مدیر عامل ابلاغ میگردد.
به منظور ایجاد گردش مدیریت و بکار گیری از خلاقیت ها و نوآوری ها ، انتخاب دبیر کارگروه حداکثر برای دو دوره متوالی امکان پذیر است .
هر عضو میتواند حداکثر در 2 کار گروه عضویت داشته باشد . اما به انتخاب خود دریک کار گروه عضو اصلی و درکار گروه دیگر عضو علی البدل و یا ناظر خواهد بود که در عضو یت علی البدل و ناظر فاقد حق رای خواهد بود.
دبیران کار گروه فقط میتوانند در یک کار گروه مسئولیت دبیری داشته باشند.
عضویت دبیر کار گروه فقط در همان کار گروهی خواهد بود که دبیری آن را بعهده دارد .

                       الیک پارت
 شرکت آراد رعد کیمیا  شرکت کیمیا انرژی آسیا  شرکت صنایع غذایی طیلا  شرکت فراورده های نفتی طیلا  صنایع غذایی آلوم  مجتمع کک طبس الیک پارت

  • ایران.تهران. امیر آباد شمالی. نبش کوچه دوم (نبش خیابان شهید کاظمیان) پلاک شماره 1839 طبقه 3واحد 24
  • 02188008451
  • 02188028191
  • info@egpholding.com